Expert in finantare DRG si management sanitar

LEXMED-PORTAL PENTRU MONITORIZAREA ACTELOR NORMATIVE DIN SANATATE

Meniu

Cautare

In vigoare de la >= Domeniu reglementat Cautare in text/titlu
Actualizat: 20/12/2021 15:02:10
Domeniu reglementat Autoritatea emitenta Numarul de identificare Scurta descriere Alte mentiuni In vigoare de la
!!! Contractare Ministerul Sănătăţii Ordinul nr. 1068/627/2021 din 29 iunie 2021 Aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 Aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022 30/06/2021
Legea sanatatii Guvernul ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 24 iunie 2021 Modificarea şi completarea art. 230 şi 349 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 25/06/2021
!!! Contractare Guvernul României HOTĂRÂRE Nr. 22/2021 din 29 ianuarie 2021 Modificarea şi completarea cap. XVI din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 Modificarea şi completarea cap. XVI din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019 29/01/2021
!!! Contractare Guvernul HOTĂRÂRE nr. 1.102 din 17 decembrie 2020 Prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 Aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru completarea anexei nr. 2 la aceasta 18/12/2020
!!! Contractare Guvernul HOTĂRÂRE nr. 924 din 28 octombrie 2020 completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 Aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 29/10/2020
!!! Medicamente Ministerul Sănătății Ordinul nr. 1353/2020 Modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 861/2014 Aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentației care trebuie depusă de solicitanți, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicațiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și a căilor de atac 31/07/2020
!!! Planul national de paturi Ministerul Sănătății ORDIN nr. 1.075 din 12 iunie 2020 Aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi Aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2020, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti 15/06/2020
!!! Contractare Guvernul HOTĂRÂRE nr. 433 din 28 mai 2020 Modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind inate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 Aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 02/06/2020
!!! Contractare Guvernul HOTĂRÂRE nr. 438 din 28 mai 2020 Completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 Aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 02/06/2020
!!! Clasificarea spitalelor Ministerul Sănătăţii ORDIN nr. 825 din 15 mai 2020 Modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006 Aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică 18/05/2020
!!! Alte Preşedintele României DECRET nr. 195 din 16 martie 2020 Instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României Instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României 16/03/2020
!!! Contractare Ministerul Sănătății ORDIN nr. 1.927 din 23 decembrie 2019 Prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 Aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru prorogarea unor termene 24/12/2019
!!! Ghiduri clinice Ministerul Sănătății ORDIN nr. 1.613 din 25 octombrie 2019 Modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 Numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu 29/10/2019
!!! Ghiduri clinice Ministerul Sănătății ORDIN nr. 1.614 din 25 octombrie 2019 Completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 Înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant 29/10/2019
!!! Legea sanatatii Ministerul Sănătății ORDIN nr. 1.567 din 18 octombrie 2019 Reglementarea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate Punerea în aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative 23/10/2019
!!! Alte OAMGMAMR HOTĂRÂRE nr. 16 din 11 septembrie 2019 Aprobarea procedurilor standard de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical Aprobarea procedurilor standard de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical dobândite într-un alt stat membru UE, într-un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană, precum şi de înregistrare temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe perioada prestării serviciilor în România de către aceşti profesionişti 21/10/2019
!!! Legea sanatatii Parlamentul LEGE nr. 186 din 17 octombrie 2019 Modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 Modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 18/10/2019
!!! Alte Ministerul Sănătății METODOLOGIE din 9 octombrie 2019 Metodologie de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătăţii populaţiei Metodologie de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătăţii populaţiei 16/10/2019
!!! Medicamente Ministerul Sănătății ORDIN nr. 1.522 din 9 octombrie 2019 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 16/10/2019
!!! Alte Ministerul Sănătății ORDIN nr. 1.524 din 9 octombrie 2019 Aprobarea Metodologiei de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătăţii populaţiei Aprobarea Metodologiei de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătăţii populaţiei 16/10/2019
!!! Legea sanatatii Ministerul Sănătății ORDIN nr. 1.483 din 1 octombrie 2019 Modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 Aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 07/10/2019
!!! Legea sanatatii Parlamentul LEGE nr. 165 din 3 octombrie 2019 Completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 07/10/2019
!!! Medicamente Ministerul Sănătății ORDIN nr. 1.221 din 2 august 2019 Modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017 Aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman 05/08/2019
!!! Programe Nationale Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate Ordinul nr. 660/2019 Ordinul nr. 660/2019 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 Ordinul nr. 660/2019 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative 23/07/2019
!!! Resurse Umane Ministerul Sănătății ORDIN nr. 938 din 26 iunie 2019 Completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 973/4.592/2010 Completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 973/4.592/2010 privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi de către posesorii certificatului de specialist 22/07/2019
!!! Medicamente Parlamentul LEGE nr. 134 din 12 iulie 2019 Reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale Reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative 17/07/2019
Contractare Ministerul Sănătății RECTIFICARE nr. 619 din 27 iunie 2019 RECTIFICARE nr. 619 din 27 iunie 2019 referitoare la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/2019 10/07/2019
!!! Contractare Ministerul Sănătății Ordinul nr. 980/610/2019 Prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 Prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum și pentru modificarea și completarea acestuia 01/07/2019
!!! Contractare Guvernul HOTĂRÂRE nr. 416 din 20 iunie 2019 Modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 Modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru prorogarea unor termene 21/06/2019
!!! Managementul spitalului Ministerul Sănătății ORDIN nr. 539 din 9 aprilie 2019 Aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2019 Aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2019, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti 17/04/2019
!!! Medicamente Ministerul Sănătății ORDIN nr. 444 din 25 martie 2019 Aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice Aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice 09/04/2019
!!! Medicamente Ministerul Sănătății NORME din 25 martie 2019 Infiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice Infiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice 09/04/2019
!!! Legea sanatatii Ministerul Sănătății ORDIN nr. 442 din 25 martie 2019 Modificarea şi prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 Aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 27/03/2019
!!! Ghiduri clinice Ministerul Sănătății ORDIN nr. 398 din 20 martie 2019 ORDIN nr. 398 din 20 martie 2019 pentru aprobarea Ghidului privind siguranţa pacientului în anestezie-terapie intensivă Siguranţa pacientului în anestezie-terapie intensivă 21/03/2019
Legea sanatatii Parlamentul LEGE nr. 45 din 8 martie 2019 Modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 11/03/2019
!!! Asistenta medicala de urgenta Ministerul Sănătăţii ORDIN nr. 2 din 4 ianuarie 2019 Modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.500/2009 Modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.500/2009 14/01/2019
!!! Managementul spitalului Parlamentul LEGE nr. 359 din 27 decembrie 2018 Modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 03/01/2019
!!! Acreditarea spitalului Parlamentul LEGE nr. 329 din 21 decembrie 2018 Modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii Modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii 27/12/2018
!!! Managementul spitalului Ministerul Sănătății ORDIN nr. 1.537 din 7 decembrie 2018 Stabilirea atribuţiilor principale ale responsabililor cu managementul calităţii din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia pentru implementarea şi gestionarea Sistemului de management al calităţii bazat pe standardul SR EN ISO 9001:2015 Stabilirea atribuţiilor principale ale responsabililor cu managementul calităţii din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia pentru implementarea şi gestionarea Sistemului de management al calităţii bazat pe standardul SR EN ISO 9001:2015 21/12/2018
!!! Contractare Ministerul Sănătăţii ORDIN nr. 1.560 din 19 decembrie 2018 Prorogarea unor termene prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 Aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 21/12/2018
!!! Contractare Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ORDIN nr. 1.582 din 11 decembrie 2018 Completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 Aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea 19/12/2018
!!! Alte OAMGMAMR HOTĂRÂRE nr. 34 din 6 decembrie 2018 Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 31/2017 Stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru, respectiv cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 18/12/2018
!!! Contractare Ministerul Sănătăţii ORDIN nr. 1.545 din 13 decembrie 2018 Prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 Aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 17/12/2018
!!! Contractare Guvernul HOTĂRÂRE nr. 989 din 13 decembrie 2018 Abrogarea alineatului (4) al articolului 84 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 Aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru prorogarea unor termene 17/12/2018
!!! CNAS Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ORDIN nr. 1.549 din 29 noiembrie 2018 Aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat Aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat 06/12/2018
!!! CNAS Casa Naţională de Asigurări de Sănătate NORME METODOLOGICE din 29 noiembrie 2018 Stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat Stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat 06/12/2018
!!! CNAS Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ORDIN nr. 2.846 din 16 noiembrie 2018 Aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată stabilite prin "Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare Aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată stabilite prin "Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 05/12/2018
!!! CNAS Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ORDIN nr. 1.548 din 29 noiembrie 2018 Aprobarea criteriilor de înfiinţare a oficiilor de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul oraşelor şi al municipiilor, de către casele de asigurări de sănătate judeţene Aprobarea criteriilor de înfiinţare a oficiilor de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul oraşelor şi al municipiilor, de către casele de asigurări de sănătate judeţene 05/12/2018
!!! Achizitii publice Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate ORDIN nr. 299 din 28 noiembrie 2018 Publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 21 noiembrie 2018 Publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 21 noiembrie 2018 05/12/2018
!!! Programe Nationale Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ORDIN nr. 1.488 din 22 noiembrie 2018 Modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 Modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 03/12/2018
!!! Medicamente Ministerul Sănătăţii ORDIN nr. 1.506 din 28 noiembrie 2018 Modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 Aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/ comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 29/11/2018
!!! Medicamente Ministerul Sănătăţii ORDIN nr. 1.430 din 7 noiembrie 2018 Modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 Aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 09/11/2018
!!! Programe Nationale Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ORDIN nr. 1.470 din 8 noiembrie 2018 Modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 Modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 09/11/2018
!!! Alte Ministerul Sănătății ORDIN nr. 1.378 din 30 octombrie 2018 Modificarea Normelor de igienă şi sănătate publică Modificarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 31/10/2018
!!! Medicamente Ministerul Sănătății ORDIN nr. 1.407 din 26 octombrie 2018 Modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 Aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate 30/10/2018
!!! Alte Colegiul Farmaciştilor din România DECIZIE nr. 3 din 26 septembrie 2018 Modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România nr. 1/2011 Aprobarea procedurilor de evaluare a farmaciilor cu privire la respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică 25/10/2018
!!! Programe Nationale Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ORDIN nr. 1.395 din 22 octombrie 2018 Modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 Modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 24/10/2018
!!! Programe Nationale Ministerul Sănătății ORDIN nr. 1.325 din 16 octombrie 2018 Modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 444/2016 Constituirea şi stabilirea atribuţiilor Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătăţii în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti 23/10/2018
!!! Medicamente Guvernul HOTĂRÂRE nr. 816 din 15 octombrie 2018 Modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 Aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate 19/10/2018
!!! Medicamente Ministerul Sănătății ORDIN nr. 1.327 din 16 octombrie 2018 Modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 Aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/ comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 18/10/2018
Alte Colegiul Medicilor din România DECIZIE nr. 18 din 28 septembrie 2018 Gestionarea mecanismului de alertă 18/10/2018
!!! Resurse Umane Ministerul Sănătății ORDIN nr. 1.304 din 10 octombrie 2018 Stabilirea cuantumului taxei Stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018 12/10/2018
!!! Resurse Umane Ministerul Sănătății ORDIN nr. 1.272 din 3 octombrie 2018 Aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat Aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018 12/10/2018
!!! Resurse Umane Ministerul Sănătății METODOLOGIE din 3 octombrie 2018 METODOLOGIE pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat METODOLOGIE din 3 octombrie 2018 pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018 12/10/2018
!!! Alte OAMGMAMR HOTĂRÂRE nr. 29 din 28 septembrie 2018 Aprobarea Metodologiei privind activităţile de elaborare a cardului profesional european Aprobarea Metodologiei privind activităţile de elaborare a cardului profesional european pentru profesiile din domeniul de competenţă al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 11/10/2018
!!! Resurse Umane Ministerul Sănătății ORDIN nr. 1.270 din 2 octombrie 2018 Stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat Stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 18 noiembrie 2018 11/10/2018
!!! Alte OAMGMAMR METODOLOGIE din 28 septembrie 2018 METODOLOGIE din 28 septembrie 2018 privind activităţile de elaborare a cardului profesional european METODOLOGIE din 28 septembrie 2018 privind activităţile de elaborare a cardului profesional european pentru profesiile din domeniul de competenţă al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 11/10/2018
!!! Medicamente Ministerul Sănătății ORDIN nr. 1.300 din 10 octombrie 2018 Modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 Aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 11/10/2018
!!! Ghiduri clinice Ministerul Sănătății ORDIN nr. 1.281 din 4 octombrie 2018 Modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 Modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant 11/10/2018
!!! Achizitii publice Ministerul Sănătății ORDIN nr. 1.280 din 4 octombrie 2018 Modificarea anexei nr. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.170/2014 Aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 10/10/2018
!!! Achizitii publice OAMGMAMR HOTĂRÂRE nr. 27 din 12 septembrie 2018 Modificarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale Modificarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009 10/10/2018
!!! Achizitii publice Ministerul Sănătății ORDIN nr. 1.266 din 2 octombrie 2018 Modificarea art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 444/2016 Constituirea şi stabilirea atribuţiilor Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătăţii în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti 09/10/2018
!!! Programe Nationale Ministerul Sănătății ORDIN nr. 1.230 din 21 septembrie 2018 Modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017 modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017 28/09/2018
!!! Programe Nationale Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ORDIN nr. 1.328 din 27 septembrie 2018 Modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 Modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 28/09/2018
!!! Medicamente Ministerul Sănătății ORDIN nr. 1.246 din 27 septembrie 2018 Modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman Aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman 28/09/2018
!!! Programe Nationale Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ORDIN nr. 1.331 din 27 septembrie 2018 Modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative odificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013 28/09/2018
!!! Resurse Umane Ministerul Sănătății ORDIN nr. 1.137 din 6 septembrie 2018 Aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal Aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali 27/09/2018
!!! Resurse Umane Ministerul Sănătății METODOLOGIE din 6 septembrie 2018 METODOLOGIE de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal METODOLOGIE de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali 27/09/2018
!!! Alte Guvernul HOTĂRÂRE nr. 728 din 13 septembrie 2018 Stabilirea numărului de posturi ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate Stabilirea numărului de posturi ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea oficiilor teritoriale ale acesteia 20/09/2018
!!! Programe Nationale Guvernul HOTĂRÂRE nr. 737 din 13 septembrie 2018 Modificarea secţiunii B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 Modificarea secţiunii B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 20/09/2018
!!! Alte Guvernul HOTĂRÂRE nr. 713 din 13 septembrie 2018 Aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie la urgenţele medicale în România Aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie la urgenţele medicale în România 14/09/2018
!!! Medicamente Ministerul Sănătăţii ORDIN nr. 1.110 din 5 septembrie 2018 Modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 Aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 10/09/2018
!!! Medicamente Ministerul Sănătăţii RECTIFICARE nr. 985 din 6 august 2018 RECTIFICARE nr. 985 din 6 august 2018 referitoare la Ordinului ministrului sănătăţii nr. 985/2018 Modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distribuţie şi înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 131/2016 04/09/2018
!!! Medicamente Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ORDIN nr. 1.229 din 31 august 2018 Modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 Aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate 03/09/2018
!!! Medicamente Ministerul Sănătății ORDIN nr. 1.053 din 30 august 2018 Modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 Aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 31/08/2018
!!! Acreditarea spitalului Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate ORDIN nr. 176 din 2 august 2018 Aprobarea participării în vederea acreditării unităţilor sanitare cu paturi, a unor reprezentanţi ale pacienţilor la nivel naţional Aprobarea participării, în calitate de observatori pe lângă comisiile de evaluare în vederea acreditării unităţilor sanitare cu paturi, a unor reprezentanţi ai asociaţiilor reprezentative ale pacienţilor la nivel naţional 29/08/2018
!!! Medicamente GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE nr. 654 din 29 august 2018 Completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 Aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate 29/08/2018
!!! Medicamente Ministerul Sănătății ORDIN nr. 1.019 din 23 august 2018 Modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 Aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 28/08/2018
!!! Resurse Umane Ministerul Sănătății ORDIN nr. 936 din 25 iulie 2018 Aprobarea Metodologiei privind ocuparea prin redistribuire a locurilor/posturilor rămase libere la concursul de rezidenţiat Aprobarea Metodologiei privind ocuparea prin redistribuire a locurilor/posturilor rămase libere la concursul de rezidenţiat 21/08/2018
!!! Alte Ministerul Sănătății ORDIN nr. 994 din 9 august 2018 Modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 Modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 21/08/2018
!!! Resurse Umane Ministerul Sănătății METODOLOGIE din 25 iulie 2018 Ocuparea prin redistribuire a locurilor/posturilor rămase libere la concursul de rezidenţiat Ocuparea prin redistribuire a locurilor/posturilor rămase libere la concursul de rezidenţiat 21/08/2018
!!! Medicamente Ministerul Sănătății ORDIN nr. 999 din 13 august 2018 Abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 279/2005 Abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 279/2005 pentru aprobarea modalităţii de implementare a modificărilor la autorizaţiile de punere pe piaţă, aprobate de Agenţia Naţională a Medicamentului 17/08/2018
!!! Medicamente Ministerul Sănătății ORDIN nr. 980 din 6 august 2018 Abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.810/2006 Abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.810/2006 referitor la introducerea în România şi menţinerea în circuitul terapeutic a medicamentelor fabricate înainte de aprobarea de către Agenţia Naţională a Medicamentului a transferului unei autorizaţii de punere pe piaţă 16/08/2018
!!! Medicamente Ministerul Sănătății ORDIN nr. 985 din 6 august 2018 Modificarea şi completarea Normelor Modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distribuţie şi înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 131/2016 16/08/2018
!!! Ghiduri clinice Ministerul Sănătății ORDIN nr. 939 din 25 iulie 2018 Completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.170/2014 Aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 10/08/2018
!!! Medicamente Ministerul Sănătății ORDIN nr. 979 din 3 august 2018 Modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 Aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 08/08/2018
!!! Ghiduri clinice Ministerul Sănătății ORDIN nr. 938 din 25 iulie 2018 Completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 Numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu 08/08/2018
!!! Medicamente Ministerul Sănătății ORDIN nr. 920 din 24 iulie 2018 Modificarea şi completarea Listei, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013 Modificarea şi completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013 08/08/2018
!!! Ghiduri clinice Ministerul Sănătății ORDIN nr. 940 din 25 iulie 2018 Completarea anexei nr. 12 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 855/2017 Aprobarea protocoalelor terapeutice privind prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de origine umană de la donatorii vii şi/sau decedaţi 08/08/2018
!!! Medicamente Ministerul Sănătății ORDIN nr. 978 din 3 august 2018 Modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 Aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 08/08/2018
!!! Ghiduri clinice Ministerul Sănătății ORDIN nr. 937 din 25 iulie 2018 Completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 Infiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant 08/08/2018
!!! Medicamente Ministerul Sănătății ORDIN nr. 955 din 1 august 2018 Abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.483/2010 Aprobarea Normelor privind procedura administrativă a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale de gestionare a variaţiilor 06/08/2018
!!! Fonduri Europene Ministerul Sănătății REGULI DE APLICARE din 17 iulie 2018 REGULI DE APLICARE din 17 iulie 2018 a sumelor forfetare pentru deplasări REGULI DE APLICARE a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate în cadrul Programului "Provocări în sănătatea publică la nivel european" finanţat prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 01/08/2018
!!! Fonduri Europene Ministerul Sănătății ORDIN nr. 902 din 17 iulie 2018 Aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare Aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate în cadrul Programului "Provocări în sănătatea publică la nivel european" finanţat prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 01/08/2018
!!! Medicamente Ministerul Sănătății ORDIN nr. 912 din 19 iulie 2018 Completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 Aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 24/07/2018
!!! Medicamente Ministerul Sănătății ORDIN nr. 904 din 17 iulie 2018 Modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 Aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman 24/07/2018
!!! Medicamente Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ORDIN nr. 1.158 din 18 iulie 2018 Aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate Aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate 23/07/2018
!!! Contractare Ministerul Sănătății ORDIN nr. 910 din 19 iulie 2018 Modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 Aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 20/07/2018
!!! Medicamente Ministerul Sănătății ORDIN nr. 909 din 19 iulie 2018 Modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 Aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu 20/07/2018
!!! Medicamente Ministerul Sănătății ORDIN nr. 911 din 19 iulie 2018 Modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 726/507/2017 Aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri 20/07/2018
!!! Resurse Umane Ministerul Justiţiei NORME METODOLOGICE din 2 iulie 2018 Aplicarea prevederilor art. 13^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 Organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, pentru medicii rezidenţi, medici dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi din sistemul administraţiei penitenciare 18/07/2018
!!! Resurse Umane Ministerul Justiţiei ORDIN nr. 2.640/C din 2 iulie 2018 Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, pentru medicii rezidenţi, medici dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi din sistemul administraţiei penitenciare 18/07/2018
CNAS Colegiul Medicilor din România DECIZIE nr. 13 din 29 iunie 2018 Informaţii din Registrul unic al medicilor publicate pe pagina de internet a Colegiului Medicilor din România 17/07/2018
!!! Medicamente Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ORDIN nr. 1.139 Aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice, denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate Verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate 13/07/2018
!!! Medicamente Ministerul Sănătății ORDIN nr. 873 din 9 iulie 2018 Modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 Aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 11/07/2018
!!! Managementul spitalului Ministerul Sănătății ORDIN nr. 837 din 28 iunie 2018 Modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.573/2016 Aprobarea modelului declaraţiei de avere şi al declaraţiei de interese 10/07/2018
!!! Medicamente Ministerul Sănătății ORDIN nr. 855 din 5 iulie 2018 Modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 Aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora 09/07/2018
!!! Medicamente Ministerul Sănătății ORDIN nr. 846 din 3 iulie 2018 Modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 Aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 05/07/2018
!!! Medicamente Ministerul Sănătății Ordinul nr. 840/2018 Modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 Aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora 29/06/2018
!!! Legea sanatatii Ministerul Sănătății ORDIN nr. 841 din 29 iunie 2018 Modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 Modificari privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 29/06/2018
!!! Alte GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE nr. 458 din 28 iunie 2018 Modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii şi pentru prorogarea unor termene Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate 28/06/2018
!!! Ghiduri clinice Ministerul Sănătății ORDIN nr. 810 din 25 iunie 2018 Modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 447/2015 Aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie nou-născuţi 27/06/2018
!!! Ghiduri clinice Ministerul Sănătății ORDIN nr. 811 din 25 iunie 2018 Completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 446/2015 Aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute 27/06/2018
Alte Ministerul Sănătății ORDIN nr. 814 din 25 iunie 2018 Modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate 26/06/2018
Ghiduri clinice Ministerul Sănătății NORMĂ din 13 iunie 2018 Cerinţele de bază de securitate radiologică 25/06/2018
Ghiduri clinice Ministerul Sănătății ORDIN nr. 752 din 13 iunie 2018 Aprobarea Normelor privind cerinţele de bază de securitate radiologică 25/06/2018
!!! Medicamente Ministerul Sănătății ORDIN nr. 758 din 14 iunie 2018 Modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 Aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 25/06/2018
CNAS Parlamentul LEGE nr. 128 din 15 iunie 2018 Completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 19/06/2018
Alte Ministerul Sănătății ORDIN nr. 738 din 7 iunie 2018 Aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare pentru serviciile de ambulanţă judeţene 19/06/2018
Alte Ministerul Sănătății REGULAMENT-CADRU din 7 iunie 2018 REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare pentru serviciile de ambulanţă judeţene 19/06/2018
!!! Managementul spitalului Ministerul Sănătății ORDIN nr. 730 din 5 iunie 2018 Modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.384/2010 Aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public 13/06/2018
Alte Ministerul Sănătății Ordinul nr. 735/976/2018 Modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere și monitorizare a modului de implementare și derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat 13/06/2018
Achizitii publice GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45/2018 Modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice 04/06/2018
Programe Nationale Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ORDIN nr. 932 din 17 mai 2018 Modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 30/05/2018
!!! Managementul spitalului Ministerul Sănătății ANEXE din 23 februarie 2018 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 253/2018 Anexe pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative Anexe pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative 03/05/2018
Alte GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 32/2018 Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii 24/04/2018
Contractare GUVERNUL ROMÂNIEI HG nr. 140 din 2018 Contractul-cadru pentru anii 2018 - 2019 27/03/2018
Contractare Ministerul Sănătății/CNAS Ordin nr. 397-836/2018 Norme metodologice contract cadru 2018-2019 27/03/2018
!!! Managementul spitalului Ministerul Sănătății ORDIN nr. 253 din 23 februarie 2018 Aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative Aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative 05/03/2018
Planul national de paturi Ministerul Sănătății Ordinul nr. 254/2018 Detaliere pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2018, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti 26/02/2018
!!! CNAS Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PROCEDURĂ DE ANULARE din 16 noiembrie 2018 PROCEDURĂ DE ANULARE privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal PROCEDURĂ DE ANULARE privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal 05/02/2018
Managementul spitalului Ministerul Sănătăţii ORDIN nr. 476 din 27 aprilie 2017 Organizarea şi funcţionarea structurilor care acordă asistenţă medicală şi îngrijirea bolnavilor cu arsuri 18/05/2017
!!! Contractare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 196/139/2017 Norme metodologice Contract Cadru 2017 . 01/04/2017
Planul national de paturi Ministerul Sanatatii Ordin MS 346/2017 Detaliere pe judete a numarului total de paturi, pe anul 2017, din unitaţile sanitare publice si private pentru care CNAS pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti. 24/03/2017
Planul national de paturi Guvernul Romaniei HG 115/2017 Planul național de paturi pentru perioada 2017-2019 18/03/2017
!!! Contractare Guvernul Romaniei HG 161/2016 Contract Cadru 2016-2017 . 01/03/2017
Achizitii publice Parlamentul Romaniei Legea 99/2016 Legea privind achizitiile sectoriale 11/01/2017
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordinul MS 870/2004 Regulamentul privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar. 08/12/2016
Achizitii publice Guvernul Romaniei HG 395/2016 Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 05/12/2016
Achizitii publice Guvernul Romaniei HG 394/2016 Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. 05/12/2016
Resurse Umane Parlamentul Romaniei Legea 53/2003 Codul Muncii. 23/11/2016
Achizitii publice Parlamentul Romaniei Legea 98/2016 Legea privind achizitiile publice. 22/11/2016
Acte modificatoare Guvernul Romaniei OUG 79/2016 Pentru modificarea si completarea Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. 22/11/2016
Cabinete medicale Parlamentul Romaniei Legea 263/2004 Asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta. 11/11/2016
Acte modificatoare Parlamentul Romaniei Legea 198/2016 Pentru modificarea si completarea L. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta. 11/11/2016
Legea sanatatii Ministerul Sanatatii Legea 95/2006 Legea sanatatii. 11/11/2016
Servicii de dializa CNAS Ordin CNAS 507/2015 Normele privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializa, contractate de casele de asigurari de sanatate cu furnizorii de servicii de dializa, autorizati si evaluati in conditiile legii. 08/11/2016
Alte Guvernul Romaniei HG 1103/2014 Metodologia privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc de parasire sau parasiti in unitati sanitare. 03/11/2016
Programe Nationale CNAS Ordin CNAS 185/2015 Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016 02/11/2016
Programe Nationale Guvernul Romaniei HG 206/2015 Programele nationale de sanatate pentru anii 2015 si 2016. 28/10/2016
Achizitii publice Ministerul Sanatatii Ordinul MS 658/2013 Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protectie, a serviciilor, combustibililor si lubrifiantilor pentru parcul auto, pentru care se organizeaza proceduri de achizitie. 25/10/2016
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 914/2006 Normele privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare. 07/10/2016
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 1509/2008 Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala. 06/10/2016
Raportare-Spital Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1043/2010 Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public. 06/10/2016
Medicamente Guvernul Romaniei HG 720/2008 Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala 01/10/2016
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii HG 429/2008 Nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice. 27/09/2016
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 398/2013 Infiintarea comisiilor consultative ale Ministerului Sanatatii. 14/09/2016
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 255/2014 Normele metodologice de aplicare a HG nr. 75/2014 privind desemnarea MS ca organism de conducere si implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilitatilor de chirurgie cardiaca neonatala si infantila in Romania. 08/09/2016
Normele tehnice de finantare Ministerul Sanatatii Ordin MS 867/2015 Modul de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacientilor critici cu leziuni vasculare periferice acute 06/09/2016
!!! Normele tehnice de finantare Ministerul Sanatatii Ordin MS 447/2015 Modul de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi ingrijirea pacientilor critici din sectiile ATI adulti/copii si terapie intensiva nou-nascuti. Anexele pot fi vizualizate pe pagina:https://www.mediasinfo.ro/wp-content/uploads/documente/mo/mo245bis2015.pdf 06/09/2016
!!! Normele tehnice de finantare Ministerul Sanatatii Ordin MS 449/2015 Modul de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor cu infarct miocardic acut. Anexele pot fi vizualizate pe pagina:https://www.mediasinfo.ro/wp-content/uploads/documente/mo/mo245bis2015.pdf 06/09/2016
Acreditarea spitalului Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor Ordin Conas 172/2015 Selectia expertilor in domeniul de activitate al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor. 19/08/2016
Resurse Umane Parlamentul Romaniei Legea 188/1999 Statutul functionarilor publici. 12/08/2016
!!! Normele tehnice de finantare Ministerul Sanatatii Ordin MS 446/2015 Modul de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor critici cu leziuni traumatice acute. Anexele pot fi vizualizate pe pagina:https://www.mediasinfo.ro/wp-content/uploads/documente/mo/mo245bis2015.pdf 03/08/2016
Contractare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 763/377/2016 Normele Contractului Cadru 2016-2017 01/07/2016
Contractare Guvernul Romaniei HG 432/2016 Modificarea si completarea Contractului Cadru 2016-2017 01/07/2016
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordin MS 869/2015 Metodologiile privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unitatile sanitare publice, precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi, respectiv a functiei de farmacist-sef in unitatile sanitare publice cu paturi. 30/06/2016
!!! Resurse Umane Guvernul Romaniei OUG 57/2015 Salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016 Modificat prin OUG 20/2016. 09/06/2016
Raportare-Spital CNAS Ordin CNAS 208/2015 Regulil de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea. 30/05/2016
Achizitii publice Parlamentul Romaniei Legea 101/2016 Remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. 23/05/2016
Alte CNAS Ordin CNAS 280/2015 Constituirea Comisiei de experti pentru afectiuni hepatice si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de experti pentru afectiuni hepatice. 11/05/2016
Medicamente CNAS Ordin CNAS 822/2015 Regulamentele de organizare si functionare ale comisiilor de experti de la nivelul CNAS pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevazute in HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizate in cadrul unor programe nationale de sanatate curative, respectiv subprograme de sanatate curative, precum si pentru anumite boli cronice, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 26/04/2016
Resurse Umane Guvernul Romaniei HG 286/2011 Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. 20/04/2016
Alte Parlamentul Romaniei Legea 46/2003 Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 07/04/2016
Planul national de paturi Ministerul Sanatatii Ordin MS 321/2016 Detaliere pe judete a numarului total de paturi, pe anul 2016, din unitaţile sanitare publice si private pentru care CNAS pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti. 25/03/2016
Medicamente Ministerul Sanatatii Ordin MS 131/2016 Normele privind autorizarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman, certificarea de buna practica de distributie si inregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman. 11/02/2016
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 74/106/2016 Pentru modificarea Ordinului MS/CNAS 1605/875/2014 08/02/2016
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 133/2016 Pentru modificarea Ordinului MS 810/2015. 08/02/2016
Asistenta medicala de urgenta Ministerul Sanatatii Ordin MS 105/2016 Criteriile de alocare a fondurilor pentru finantarea serviciilor de ambulanta judeene si a Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov. 02/02/2016
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 93/2016 Pentru modificarea Ordinului MS 810/2015. 29/01/2016
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 70/38/2016 Pentru modificarea Ordinului MS/CNAS 886/218/2007. 26/01/2016
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin CNAS 1477/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 280/2015. 13/01/2016
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin CNAS 1486/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 185/2015. 08/01/2016
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 1721/2015 Modificarea si completarea unor ordine ale ministrului sanatatii. 06/01/2016
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 1708/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 810/2015. 06/01/2016
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 1750/1506/2015 Pentru modificarea Ordinului MS/CNAS 1605/875/2014 04/01/2016
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 1476/2015 Pentru modificarea ORdinului MS 268/2013. 31/12/2015
Programe Nationale CNAS Ordin CNAS 268/2013 Lista materialelor sanitare de care beneficiaza bolnavii inclusi in programele nationale de sanatate curative, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 30/12/2015
Asistenta medicala de urgenta Ministerul Sanatatii Ordin MS 1723/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 78/2015 30/12/2015
Asistenta medicala de urgenta Ministerul Sanatatii Ordin MS 78/2015 Aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanta pentru anul 2015. 30/12/2015
Contractare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 1703/1502 Prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului MS/CNAS nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in HG 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015 29/12/2015
Contractare Guvernul Romaniei HG 994/2015 Prelungirea termenului de aplicare a prevederilor HG 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015 24/12/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 1549/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 810/2015. 23/12/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 1566/1073/2015 Formularul de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu 23/12/2015
Resurse Umane Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Hotarare 35/2015 Eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania insotit de avizul anual. 22/12/2015
Achizitii publice ANAP Ordin ANAP 1139/2015 Notificarea incheierii contractului de achizitie publica/acordului-cadru. 18/12/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 1548/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 810/2015 17/12/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 1542/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 810/2015. 15/12/2015
Acte modificatoare CNAS Ordin CNAS 1075/2015 Pentru modificarea Ordinului CNAS 185/2015. 08/12/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 1494/1120/2015 Pentru modificarea Ordinului MS/CNAS 1605/875/2014. 03/12/2015
Resurse Umane Guvernul Romaniei OUG 70/2014 Salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. 28/11/2015
Resurse Umane Guvernul Romaniei OUG 35/2015 Salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015 28/11/2015
Acte modificatoare CNAS Ordin CNAS 1042/2015 Pentru modificarea Ordinului CNAS 185/2015 25/11/2015
Acte modificatoare Parlamentul Romaniei Legea 278/2015 Pentru modificarea OUG 144/2008. 25/11/2015
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 1408/2015  Infiintarea unitatilor de accidente vasculare cerebrale acute. 20/11/2015
Acte modificatoare CNAS Ordin CNAS 1024/2015 Pentru modificarea Ordinului CNAS 208/2015. 19/11/2015
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 1355/2015 Aprobarea termenilor de referinta pentru atribuirea contractelor de finantare pentru realizarea proiectelor cuprinse in Planul sectorial al MS pentru finantarea activitatilor de cerc.etare stiintifica in domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017 05/11/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 1377/2015 PEntru modificarea Ordinului MS 608/2013. 04/11/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 1379/1023/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 1301/500/2008. 04/11/2015
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 608/2013 Normele privind acordarea autorizatiei speciale pentru importul si/sau exportul de sange uman si/sau componente sanguine umane din ori in alte tari. 04/11/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 1360/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 810/2015. 03/11/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 1356/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 78/2015. 03/11/2015
Medicamente Ministerul Sanatatii Ordin MS 810/2015 Preturile maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati in relatie contractuala cu MS, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata in Romania si a preturilor de referinta generice ale acestora. 03/11/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 1363/1014/2015 Pentru modificarea Ordinului MS/CNAS 1605/875/2014 02/11/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 1346/2015 PEntru modificarea ORdinului MS 810/2015. 29/10/2015
Acte modificatoare CNAS Ordin CNAS 988/2015 Pentru modificarea Ordinului CNAS 244/2015. 29/10/2015
Medicamente Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS 1301/500/2008 Protocoale terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin HG nr. 720/2008 27/10/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 1317/993/2015 Pentru modificarea Ordinului MS/CNAS 1301/500/2008 27/10/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 1325/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 810/2015 26/10/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 1321/2015 PEntru modificarea Ordinului MS 78/2015 26/10/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 1287/2015 Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2015 si 2016, aprobate prin Ordinul MS nr. 386/2015 21/10/2015
Programe Nationale CNAS Ordin CNAS 963/2015 Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 185/2015. 16/10/2015
Acte modificatoare CNAS Ordin CNAS 955/2015 Pentru modificarea Ordinului CNAS 256/2013 14/10/2015
Alte Colegiul Farmacistilor Decizie 2/2015 Regulamentului electoral al Colegiului Farmacistilor din Romania, stabilirea perioadei de organizare a alegerilor la nivelul Colegiului Farmacistilor din Romania si aprobarea Comisiei Electorale Centrale. 09/10/2015
Programe Nationale Ministerul Sanatatii Ordin MS 1171/2015 Ghidul metodologic de implementare a Programului national de prevenire, supraveghere si control al tuberculozei. 07/10/2015
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 813/2015 Planul sectorial al Ministerului Sanatatii pentru finantarea activitatilor de cercetare stiintifică in domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017 05/10/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 1100/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 813/2015. 05/10/2015
Acte modificatoare Guvernul Romaniei HG 800/2015 Pentru modificarea HG 206/2015. 01/10/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 1213/954/2015 Pentru modificarea Ordinului MS/CNAS 1605/875/2014. 01/10/2015
Acte modificatoare Guvernul Romaniei HG 741/2015 Pentru modificarea HG 720/2008 01/10/2015
Acte modificatoare Guvernul Romaniei HG 799/2015 Pentru modificarea HG 720/2008. 01/10/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 1211/943/2015 Pentru modificarea normelor contractelor cadru. 01/10/2015
Medicamente CNAS Ordin CNAS 615/2010 Metoda de calcul al pretului de referinta pentru medicamentele cu si fara contributie personala prescrise in tratamentul ambulatoriu. 30/09/2015
Acte modificatoare CNAS Ordin CNAS 829/2015 Metoda de calcul al pretului de referinta pentru medicamentele cu si fara contributie personala prescrise in tratamentul ambulatoriu. 30/09/2015
Medicamente Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 674/252/2012 Formularul de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu şi fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu 30/09/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 1201/828/2015 Pentru modificarea Ordinului MS/CNAS 674/252/2012 30/09/2015
Alte CNAS Ordin CNAS 799/2015 Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al CNAS si a posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurari de sanatate, in vederea indeplinirii indicatorilor de performanta generali si specifici, incheierea contractelor de management si evaluarea activitatii acestora. 29/09/2015
Contractare CNAS HG 791/2015 Pentru modificarea Contractului Cadru 2015 28/09/2015
!!! Normele tehnice de finantare Ministerul Sanatatii Ordin MS 450/2015 Modul de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul interventional al pacientilor cu accident vascular cerebral acut. Anexele pot fi vizualizate pe pagina:https://www.mediasinfo.ro/wp-content/uploads/documente/mo/mo245bis2015.pdf 25/09/2015
Acte modificatoare CNAS Ordin CNAS 819/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 268/2013 25/09/2015
Acte modificatoare Ministerul Finantelor Publice Ordin MS 1087/2015 Pentru modificarea Ordinului 1843/2008 25/09/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 1170/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 450/2015 25/09/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 1088/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 1043/2015. 16/09/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 1122/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 810/2015. 15/09/2015
Medicamente Ministerul Sanatatii Ordin MS 1084/2015 Prorogarea termenului prevazut la art. 2 din Ordinul ministrului sanatatii nr. 245/2012 pentru aprobarea preturilor la medicamentele de uz uman cuprinse in Catalogul public national al preturilor. 08/09/2015
Alte Guvernul Romaniei HG 684/2015 Programul de interes national de prevenire si asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri 2015-2018 03/09/2015
Acte modificatoare CNAS Ordin CNAS 588/2015 Pentru modificarea Ordinului CNAS 185/2015. 31/08/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 1032/564/2015 Pentru modificarea Ordinul MS/CNAS 388/186/2015 27/08/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 996/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 1509/2008. 25/08/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 981/2015 PEntru modificarea Ordinului MS 652/2015 14/08/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 984/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 446/2015. 13/08/2015
Alte Colegiul Medicilor Decizia 20/2015 Stabilirea datelor organizarii alegerilor din mandatul 2015-2019, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din Romania si aprobarea componentei Comisiei Electorale Centrale. 07/08/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 965/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 867/2015. 05/08/2015
Alte ICCJ Decizia ICCJ 19/2015 Pentru stabilirea daca fapta medicului, care are calitatea de functionar public, de a primi plati suplimentare sau donatii de la pacienti, în condiţiile art. 34 alin. (2) din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, constituie sau nu o exercitare a unui drept recunoscut de lege. 05/08/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 966/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 447/2015. 05/08/2015
Acte modificatoare CNAS Ordin CNAS 495/2015 Pentru modificarea Ordinului CNAS 180/2015. 29/07/2015
Normele tehnice de finantare Ministerul Sanatatii Ordin MS 875/2015 Modul de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacientilor critici cu hemoragie digestiva superioara si protezare endoscopica digestiva. 24/07/2015
Raportare-Spital Ministerul Sanatatii Ordin MS 874/2015 Formularele de declarare a activitatilor de sponsorizare in domeniul dispozitivelor medicale si al materialelor sanitare. 24/07/2015
Resurse Umane Guvernul Romaniei OUG 83/2014 Salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte mssuri in domeniul cheltuielilor publice. 24/07/2015
Alte Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1597/2006 Numirea membrilor comisiilor de avizare a donarii de la donatorul viu. 13/07/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 870/2015 Pentru modificarea Ordinului Ordin MS 398/2013 13/07/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 847/2015 Pentru modificarea Ordinului 1597/2006. 13/07/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 801/331/2015 Pentru modificarea Ordinului 674/252/2012 10/07/2015
Dispozitive medicale Ministerul Sanatatii Ordin MS 188/2013 Metodologia de stabilire a preturilor de referinta si a sumelor de inchiriere corespunzatoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. 10/07/2015
Acte modificatoare CNAS Ordin CNAS 409/2015 Pentru modificarea Ordinului 188/2013 10/07/2015
Acte modificatoare Parlamentul Romaniei Legea 185/2015 Pentru modificarea OUG 70/2014 03/07/2015
Acte modificatoare Parlamentul Romaniei Legea 184/2015 Modifica> LEgea 95/2006, OUG 77/2011 03/07/2015
Medicamente Ministerul Sanatatii Ordin MS 761/2015 Ghidul privind buna practica de distributie angro a medicamentelor. 02/07/2015
Alte Guvernul Romaniei HG 462/2015 Aprobarea platii cotizatiilor si taxelor pentru realizarea interconectarii cu institutii similare internationale in domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum si pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetica si histocompatibilitate, in anul 2015. 01/07/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 815/468/2015 Pentru modificarea Ordinului MS/CNAS 1605/875/2014 01/07/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 811/2015 Pentru modificarea Ordinului Ordin MS 456/2013 30/06/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin 768/2015 Pentru modificarea ORdinului Ordin 1384/2010. 29/06/2015
Managementul spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1384/2010 Modelul-cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului public. 29/06/2015
Acreditarea spitalului Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor Ordin Conas 129/2015 Conditiile de recunoastere a absolventilor programului de formare si perfectionare pentru evaluatori de spitale, precum si a celor minimale de pastrare a calitatii de evaluator de spitale. 25/06/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 770/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 75/2009 22/06/2015
Medicamente Ministerul Sanatatii Ordin MS 75/2009 Normele privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman. 22/06/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 701/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 386/2015. 18/06/2015
!!! Programe Nationale Ministerul Sanatatii Ordin MS 386/2015 Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2015 si 2016 Norme_PN sanatate publica! 18/06/2015
Acte modificatoare CNAS Ordin CNAS 193/2015 Modificarea Ordinului CNAS 268/2013 18/06/2015
Acte modificatoare Guvernul Romaniei HG 427/2015 Pentru modificarea HG 286/2011. 17/06/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 336/704/2015 Pentru modificarea Ordinului MS/CNAS 3/1/2015. 08/06/2015
Medicamente Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS3/1/2015 Modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat. 08/06/2015
!!! Medicamente Ministerul Sanatatii Ordinul MS 245/2012 Preturile la medicamentele de uz uman cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata in Romania. 05/06/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 703/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 75/2009 05/06/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 686/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 398/2013. 04/06/2015
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 477/2009 Infiintarea Registrului National de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul National de Transplant din cadrul unitatilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe si stabilirea datelor necesare inregistrarii unei persoane pentru atribuirea codului unic de inregistrare la Agentia Nationala de Transplant 03/06/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 669/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 477/2009. 03/06/2015
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 386/2004  Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului. 02/06/2015
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 1147/2011 Aprobarea modelului Carnetului de vaccinari. 02/06/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 673/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 386/2004. 02/06/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 632/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 1147/2011. 02/06/2015
Medicamente CNAS Ordin CNAS 212/2015 Metodologia si formatul de raportare a Listei actualizate a medicamentelor pentru care se datoreaza contributie trimestriala. 29/05/2015
Acte modificatoare Guvernul Romaniei OUG 12/2015 Stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii. 21/05/2015
Medicamente Guvernul Romaniei OUG 77/2011 Stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii. 21/05/2015
Managementul spitalului Ministerul Sanatatii Ordin MS 284/2007 Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice. 18/05/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 595/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 284/2007. 18/05/2015
Managementul spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 112/2007 Criteriile de performanta in baza carora contractul de management poate fi prelungit sau poate inceta inainte de termen. 12/05/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 596/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 112/2007. 12/05/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 583/2015 Pentru modificarea Ordiunului MS 398/2013. 08/05/2015
Alte Ministerul Sanatatii Ordiunl MS 1527/2014 Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevarii si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana in scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. 08/05/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 573/199/2015 Pentru modificarea Ordinului MS/CNAS 3/1/2015. 06/05/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 580/2015 Pentru modificarea Ordinului MS 398/2013 06/05/2015
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordin MS 527/2015 Stabilirea procedurii de efectuare a platii titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din MS, din unitatile sanitare finantate integral de la bugetul de stat, precum si pentru personalul ale cărui drepturi se asigura din bugetul de stat prin bugetul MS. 06/05/2015
Acreditarea spitalului Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor Ordin CoNAS 90/2015 Acreditarea unor unitati spitalicesti. 04/05/2015
Contractare Ministerul Sanatatii/CNAS Rectificare Ordin MS/CNAS 388/186/2015 Normele metodologice de aplicare in anul 2015 a HG. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza condiţiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015. 04/05/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 493/198/2015 Modificarea Ordinului Ordin MS/CNAS 868/542/2011. 30/04/2015
Contractare CNAS Ordin MS/CNAS 388/186/2015 Normele metodologice de aplicare in anul 2015 a HG 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015 30/04/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin CNAS 248/2015 Modificarea Ordinului 185/2015. 30/04/2015
Acte modificatoare CNAS Ordin CNAS 243/2015 Modificarea Ordinului Ordin CNAS 208/2015. 30/04/2015
Raportare-Spital Ministerul Sanatatii/CNAS Ordinul MS/CNAS 868/542/2011 Modelul unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. 30/04/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 557/246/2015 Modificarea Ordinului Ordin MS/CNAS 388/186/2015. 30/04/2015
Raportare-Spital CNAS Ordin MS 244/2015 Documentele justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale si medicamente - formulare unice pe tara, fara regim special. 30/04/2015
Acte modificatoare CNAS Rectificare Ordin 185/2015 Rectificare Ordin 185/2015 29/04/2015
Raportare-Spital Ministerul Sanatatii Ordinul MS/CNAS 1782/576/2006 Inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi. 29/04/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin CNAS/MS 210/506/2015 Modificarea Ordinului CNAS/MS 1782/576/2006. 29/04/2015
Acte modificatoare CNAS Ordin CNAS 197/2015 Modificarea Ordinului Ordin CNAS 256/2013. 28/04/2015
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordin MS 698/2001 Metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice. 28/04/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 525/2015 Modificarea Ordinului MS 698/2001. 28/04/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 483/217/2015 Modificarea Ordinului MS/CNAS 1605/875/2014. 23/04/2015
Raportare-Spital SNSPMPDSB Anunt Anunt important privind transmiterea si corectarea cazurilor din perioada Ianuarie-Martie 2015 15/04/2015
Clasificarea spitalelor Ministerul Sanatatii Ordinul 323/2011 Metodologia si criteriile minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta. 15/04/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 441/2015 Modificarea Ordinului MS 323/2011 15/04/2015
Contabilitate Ministerul Sanatatii Ordin MS 281/2010 Monografia privind inregistrarea in contabilitatea Ministerului Sanatatii a sumelor incasate si a cheltuielilor efectuate pentru activitatea de organizare a concursurilor si a examenelor in vederea admiterii la rezidentiat si alte forme de pregatire profesionala, a modelului de factura emisa de Ministerul Sanatatii si a persoanelor imputernicite cu dreptul de semnatura a acestora. 15/04/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 392/2015 Modificarea Ordinului MS 281/2010. 15/04/2015
Dispozitive medicale Ministerul Sanatatii Ordin MS 372/2015 Inregistrarea dispozitivelor medicale. 14/04/2015
Planul national de paturi Ministerul Sanatatii Ordin MS 412/2015 Detalierea pe judete a numarului total de paturi, pe anul 2015, din unitatile sanitare publice si private pentru care casele de asigurari de sanatate pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti. 14/04/2015
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordin MS 1406/2006 Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu din unitatile sanitare publice. 10/04/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 442/2015 Modificarea Ordinului MS 1406/2006. 10/04/2015
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 444/2015 Constituirea Comitetului pentru stabilirea bolilor transmisibile, cu impact major asupra sanatatii publice. 10/04/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 410/2015 Modificarea Ordinului MS 1057/2011 09/04/2015
!!! Normele tehnice de finantare Ministerul Sanatatii Ordin MS 448/2015 Modul de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru profilaxia mortii subite cardiace de cauza aritmica prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne. Anexele pot fi vizualizate pe pagina:https://www.mediasinfo.ro/wp-content/uploads/documente/mo/mo245bis2015.pdf 09/04/2015
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 1057/2011 Actualizarea tarifelor pentru analizele de laborator efectuate de catre Institutul National de Hematologie Transfuzionala si reteaua de transfuzie sanguina. 09/04/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 409/2015 Modificarea Ordinului MS 1193/2007. 09/04/2015
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 1193/2007 Normele privind informatiile care trebuie oferite donatorilor de sange si de componente sanguine de origine umana, precum si informatiile care trebuie comunicate de catre donatori la fiecare donare si admisibilitatea donatorilor de sange si de componente sanguine umane. 09/04/2015
Dispozitive medicale Ministerul Sanatatii Ordin MS 373/2015 Formularul cu regim special al procesului-verbal de constatare si aplicare a sanctiunilor contraventionale privind nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la dispozitivele medicale si activitatile conexe acestora. 08/04/2015
Asistenta medicala ambulatorie Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 391/187/2015 Aprobarea criteriilor de incadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistenta medicala primara si din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice din mediul rural si din mediul urban - pentru orasele cu un numar de pana la 10.000 de locuitori, in functie de conditiile in care se desfasoara activitatea. 04/04/2015
Alte Guvernul Romaniei OUG 27/2014 Unele masuri pentru completarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru aprobarea unor masuri financiare. 04/04/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin MS 387/2015 Modificarea Ordinului MS 861/2014. 02/04/2015
CNAS CNAS Ordinul CNAS 729/2009 Normele metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale. 02/04/2015
!!! Medicamente Ministerul Sanatatii Ordinul MS 861/2014 Criteriile si metodologia de evaluare a tehnologiilor medicale Modificat prin Ordinul MS 387/2015 02/04/2015
Programe Nationale CNAS Ordinul CNAS 190/2013 Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 si 2014.- in vigoare pana la 01.05.2015, fiind înlocuit de Ordinul nr. 185/2015 02/04/2015
Acte modificatoare CNAS Ordin CNAS 167/2015 Modificarea Ordinului CNAS 190/2013. 02/04/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii Ordin CNAS 163/2015 Modificarea Ordinului CNAS 729/2009 02/04/2015
Grupe DRG CNAS Grupele DRG 2015 Noile Grupe DRG valabile din 1 aprilie 2015! 01/04/2015
Acte modificatoare CNAS Ordin CNAS 193/2015 Modificarea Ordinului CNAS 268/2013 01/04/2015
Contractare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordinul MS/CNAS 620/362/2014 Comisii constituite pentru aprobarea pachetelor de servicii 01/04/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 389/189/2015 Modificarea Ordinului MS/CNAS 620/362/2014. 01/04/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 390/188/2015 Modificarea Ordinului MS/CNAS 621/361/2014. 01/04/2015
Contractare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 621/361/2014 Regulamentul-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite in baza prevederilor HG nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015 01/04/2015
Contractare Guvernul Romaniei HG 205/2015 Modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014- 2015. 01/04/2015
Acte modificatoare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 382/190/2015 Modificarea Ordinului MS/CNAS 1605/875/2014 01/04/2015
Contractare Guvernul Romaniei HG 400/2014 Aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeazs conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015 01/04/2015
Acreditarea spitalului Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor Ordin CoNAS 52/2015 Componenta comisiilor de evaluare a spitalelor in functie de competenta si numarul de paturi, valabila pana la finele primului ciclu de acreditare trimestrul III 2011 trimestrul II 2016 31/03/2015
Dispozitive medicale Ministerul Sanatatii Ordin MS 888/2014 Cuantumul tarifului pentru activitatile desfasurate de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale in domeniul medicamentelor de uz uman. 30/03/2015
Dispozitive medicale Ministerul Sanatatii Ordin MS 309/2015 Normele metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale. 25/03/2015
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 308/2015 Controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare. 24/03/2015
Acreditarea spitalului Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor Ordin CoNAS 43/2015 Cuantumul taxei de acreditare, incluzand costurile aferente evaluarii in vederea acreditarii si monitorizarii incadrarii unitatii spitalicesti in nivelul de acreditare acordat, pentru o perioada de 5 ani. 16/03/2015
Achizitii publice Guvernul Romaniei OUG 26/2012 Unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare. 11/03/2015
Medicamente Ministerul Sanatatii Ordin MS 194/2015 Normele pentru evaluarea si avizarea publicitatii la medicamentele de uz uman. 11/03/2015
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordin MS 1141/2007 Modul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala. 01/03/2015
Alte Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 106/32/2015  Regulamentul cadru de organizare si functionare a comisiilor nationale de evaluare si a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a metodologiei cadru de evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare. 18/02/2015
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 146/2015 Implementarea Mecanismului de feedback al pacientului in spitalele publice. 17/02/2015
Cardul de sanatate Ministerul Sanatatii HG 900/2012 Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX "Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. 02/02/2015
Acreditarea spitalului Ministerul Sanatatii HG 1148/2008 Componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor 02/02/2015
Resurse Umane Colegiul Medicilor Decizia Coleg Med 9/2014 Eliberarea Avizului de practica temporara/ocazionala a profesiei pentru medicii straini. 02/02/2015
Medicamente Parlamentul Romaniei Legea 266/2008 Legea farmaciei 02/02/2015
Clasificarea spitalelor Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1085/2012 Masuri de organizare si funcţionare a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta. 30/01/2015
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordin MS 63/2015 Metodologia de ocupare a posturilor de catre asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali pensionati in perioada 24 aprilie-15 mai 2014, care formuleaza cerere pentru desfasurarea activitatii in sistemul public de sanatate. 28/01/2015
Cardul de sanatate Guvernul Romaniei HG 34/2015 Normele metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. 26/01/2015
Programe Nationale Ministerul Sanatatii/CNAS Ordinul MS/CNAS 1605/875/2014 Modul de calcul, lista denumirilor comerciale şi preţurile de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora. 19/01/2015
Medici de famile Ministerul Sanatatii/CNAS/MFP Ordin MS/MFP/CNAS 2/35/2/2015 Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta. 16/01/2015
Medicamente Guvernul Romaniei HG 734/2010 Organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale. 13/01/2015
Asistenta medicala de urgenta Ministerul Sanatatii Ordinul MS 33/2014 Aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanta pentru anul 2014. 07/01/2015
Servicii de dializa Ministerul Sanatatii Ordinul CNAS 438/2008 Conditiile si documentele necesare furnizorilor de servicii medicale de dializa in vederea intrarii in relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializa in regim ambulatoriu cu CNAS. 06/01/2015
Servicii de dializa Ministerul Sanatatii Ordinul CNAS 698/2010 Normele privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializa. 06/01/2015
Raportare-Spital CNAS Ordinul CNAS 486/2014-Anexa 1a-1i-abrogat formulare-asistenta medicala primara 01/01/2015
Raportare-Spital CNAS Ordinul CNAS 486/2014-Anexa 2m-2n-abrogat formulare-asistenta medicala ambulatorie 01/01/2015
Raportare-Spital CNAS Ordinul CNAS 486/2014-abrogat Documentele justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale.(modificat cu Ordinul 866/2014) 01/01/2015
Raportare-Spital CNAS Ordinul CNAS 486/2014-Anexa 2a-2f-abrogat formulare- asistenta medicala ambulatorie 01/01/2015
Autorizarea, functionarea spitalului Guvernul Romaniei HG 903/2014 Stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice 01/01/2015
Programe Nationale Ministerul Sanatatii Ordinul MS 422/2013-abrogat Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2013 si 2014. 29/12/2014
Programe Nationale CNAS Ordinul CNAS 256/2013 Machetele de raportare fara regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative. 29/12/2014
Fonduri Europene Ministerul Fondurilor Europene Ordin MFE 1338/2014 Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 186 "Competente pentru competitivitate in domeniul medical - transplant de organe, tesuturi si celule", finantata prin Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de interventie 3.2 "Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii". 29/12/2014
Raportare-Spital CNAS Ordinul CNAS 463/2014 Reguli de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continuu si de zi, precum si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidare. 23/12/2014
Medicamente Ministerul Sanatatii Ordinul MS 456/2013 Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate in aprovizionare de care beneficiaza asiguratii in sistemul de asigurari sociale de sanatate si a unei masuri pentru asigurarea acestora pe piata din Romania. 23/12/2014
Contractare Ministerul Sanatatii Ordiunl MS 1441/2014 Normele proprii de aplicare în anul 2014 a HG nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reţteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care aparTin acestei retele. 22/12/2014
Arierate Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1536/2014 Metodologia privind verificarea si certificarea datelor inscrise in situatia obligatiilor de plata peste termenul de scadenta, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, ramase neachitate de unitatile sanitare publice cu paturi din subordinea Ministerului Sanatatii la data publicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 si unele masuri bugetare. 21/12/2014
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1454/2014 Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical in regim independent. 19/12/2014
Managementul spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1082/2010 Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a MS. 18/12/2014
Arierate Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1483/2014 Aprobarea modalitatii de plata a arieratelor pe categorii de furnizori, ramase neachitate de unitatile sanitare cu paturi din subordinea MS. 12/12/2014
Managementul spitalului Guvernul Romaniei HG 529/2010 Mentinerea managementului asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale care au desfasurat faze-pilot, precum si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autoritatile administratiei publice locale si la Primaria Municipiului Bucuresti si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se transfera managementul asistentei medicale catre autoritatile administratiei publice locale si către Primaria Municipiului Bucuresti. 10/12/2014
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 1358/2014 Infiintarea retelei de genetica medicala. 20/11/2014
Fonduri Europene Ministerul Fondurilor Europene Ordin MFE 1120/2014 Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 179 "Competente pentru competitivitate in domeniul medical - cardiologie pediatrica" finantat prin Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de interventie 3.2 "Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii" 11/11/2014
Medici de famile Ministerul Sanatatii Legea 149/2014 Unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta. 26/10/2014
Legea sanatatii Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1170/2014 Modele de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 22/10/2014
Programe Nationale Guvernul Romaniei HG 124/2013-abrogat Programe nationale de sanatate pentru anii 2013 si 2014 17/10/2014
Achizitii publice Ministerul Sanatatii OUG 71/2012 Desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizata. 13/10/2014
Programe Nationale Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1275/2011-abrogat Lista si preturile de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora. 08/10/2014
Alocarea sumelor Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1079/2013 Modelul Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investitiilor pentru spitalele din subordinea acestora. 08/10/2014
Acreditarea spitalului Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor Ordinul CoNAS 255/2014 Tariful orar de plata a serviciilor de natura intelectuala prestate de catre evaluatorii certificati ai Autoritatii Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor) in cadrul comisiilor de evaluare a spitalelor in vederea acreditarii, in primul ciclu de acreditare. 03/10/2014
Acreditarea spitalului Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor Ordinul CoNAS 82/2014 Nivelul taxei de acreditare si reevaluare a spitalelor aferenta anului 2014 01/10/2014
Acreditarea spitalului Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor Ordin CoNAS 280/2013 Stabilirea cuantumului taxei individuale aferente programului de instruire a evaluatorilor de spitale certificati de catre CoNAS, precum si al taxei anuale de valabilitate a certificatului de evaluator de spitale. 01/10/2014
CNAS CNAS Ordinul CNAS 581/2014 Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat. 19/09/2014
Acreditarea spitalului Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor Ordinul CoNAS 206/2014 Registrul evaluatorilor de spitale al Autoritatii Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor). 15/09/2014
Acreditarea spitalului Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor Ordinul CoNAS 207/2014 Constituirea Comisiei de evaluare in vederea acreditarii in primul ciclu de acreditare 2011-2015 pentru fiecare unitate sanitara cu paturi. 15/09/2014
Asistenta medicala de urgenta Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1072/2014 Repartizarea ambulantelor achizitionate de MS pentru serviciile judetene de ambulanta. 15/09/2014
Managementul spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1041/2014 Raportarea de catre managerii spitalelor, intr-o aplicatie informatica, a informatiilor referitoare la infrastructura si dotari/echipamente din cadrul spitalelor publice. 12/09/2014
Medicamente Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1018/2014 Conditiile de autorizare a utilizarii unui medicament de uz uman pentru a fi disponibil pentru folosire in tratamente de ultima instanta 09/09/2014
Alocarea sumelor Guvernul Romaniei HG 300/2014 Aprobarea sumelor care se aloca prin transfer spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, in baza contractelor incheiate intre structurile de specialitate şi autoritatile administratiei publice locale in subordinea carora functioneaza respectivele unitati, si a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume. 02/09/2014
Alte Ministerul Sanatatii Ordin 1259/1392/2013 Infiintarea, organizarea si functionarea comisiilor medicale si/sau psihologice in siguranta transporturilor care elibereaza avize medicale si/sau psihologice de aptitudini pentru functiile din siguranta transporturilor, precum si a componentei acestor comisii. 12/08/2014
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1763/2007 Stabilirea cerintelor tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea si trasabilitatea tesuturilor si celulelor de origine umana utilizate in scopuri terapeutice, precum si notificarea incidentelor adverse severe si a reactiilor adverse grave survenite in timpul transplantarii lor. 17/07/2014
Dispozitive medicale Ministerul Sanatatii Ordinul MS 748/2014 Normele metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale. 02/07/2014
Raportare-Spital CNAS Ordinul CNAS 486/2014-Anexa 5a-5b-abrogat formulare-servicii de ingrijiri medicale la domiciliu 01/07/2014
Raportare-Spital CNAS Ordinul CNAS 486/2014-Anexa 2g-abrogat formulare-asistenta medicala ambulatorie 01/07/2014
Raportare-Spital CNAS Ordinul CNAS 486/2014-Anexa 7a-7b-abrogat formulare-persoanele cu afectiuni cronice 01/07/2014
Raportare-Spital CNAS Ordinul CNAS 486/2014-Anexa 4a - 4c-abrogat formulare-consultatii de urgenta la domiciliu si activitati de transport sanitar neasistat 01/07/2014
Raportare-Spital CNAS Ordinul CNAS 486/2014-Anexa 2l-abrogat formulare-asistenta medicala ambulatorie 01/07/2014
Raportare-Spital CNAS Ordinul CNAS 486/2014-Anexa 6a-6b-abrogat formulare-asistenta de reabilitare medicala in sanatorii balneare 01/07/2014
Raportare-Spital CNAS Ordinul CNAS 486/2014-Anexa 3a-3i-abrogat formulare-unitatile sanitare cu paturi 01/07/2014
Raportare-Spital CNAS Ordinul CNAS 486/2014-Anexa 2h-2 k-abrogat formulare-asistenta medicala ambulatorie 01/07/2014
Raportare-Spital Ministerul Sanatatii/CNAS Ordinul MS/CNAS 867/541/2011 Modelul unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. 01/06/2014
Contractare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordin MS/CNAS 619/360/2014-abrogat Normele contractului-cadru 2014 01/06/2014
Grupe DRG CNAS Grupele DRG 2014 Grupele DRG valabile din iunie 2014, cu ambele coduri de grupa DRG (vechi Au-DRG si noi RO-DRG) 01/06/2014
Contractare Ministerul Sanatatii/CNAS Rectificarea la Ordinul MS/CNAS 619/360/2014-abrogat Rectificare la Normele cotractului cadru 01/06/2014
Contractare Guvernul Romaniei HG 400/2014-abrogat Contract Cadru 2014-2015 01/06/2014
Contractare Ministerul Sanatatii Ordinul MS 723/2014-abrogat Modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru 2014-2015 01/06/2014
Planul national de paturi Ministerul Sanatatii Ordinul MS 618/2014-abrogat Detalierea pe judete a numarului total de paturi, pe anul 2014, din unitatile sanitare publice si private pentru care casele de asigurari de sanatate pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti. 30/05/2014
Planul national de paturi Guvernul Romaniei HG 449/2014 Planul national de paturi pentru perioada 2014-2016 30/05/2014
Planul national de paturi Ministerul Sanatatii Rectificare la Ordinul MS 618/2014-abrogat Rectificare la Ordinul MS 618/2014 30/05/2014
CNAS CNAS HG 304/2014 Normele metodologice privind asistenta medicala transfrontaliera. 30/04/2014
Autorizarea, functionarea spitalului Guvernul Romaniei HG 857/2011 Stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice. 16/04/2014
Resurse Umane Colegiul Medicilor Decizia 4/2008 Continuarea activitatii medicale peste varsta legala de pensionare. 11/03/2014
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordinul MS 167/2014 Normele de aplicare a prevederilor art. 18 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014 19/02/2014
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ghid GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ȘI PREVENIRE A INFECȚIILOR DETERMINATE DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE 01/01/2014
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1528/2013 Ghidul de profilaxie antibiotica in chirurgie. 23/12/2013
Contractare Ministerul Sanatatii/CNAS Ordinul MS/CNAS 862/547/2011 Stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurari de sanatate pentru serviciile de spitalizare continua pentru pacientii acuti. 01/08/2013
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 607/2013 Normele specifice privind autorizarea unitatilor de transfuzie sanguina din unitatile sanitare. 20/05/2013
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordinul MS 636/2013 Normele privind organizarea cursurilor pentru pregatirea infirmierilor/infirmierelor. 17/05/2013
Medicamente Ministerul Sanatatii Ordinul MS 502/2013 Raportarea lunara a punerii pe piata din Romania, respectiv a vanzarilor medicamentelor de uz uman de catre distribuitorii angro/importatorii/fabricantii autorizati 13/04/2013
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1322/2012 Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de supraveghere si tratament avansat al pacientilor cardiaci critici din unitatile sanitare cu paturi. 21/12/2012
Achizitii publice Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1292/2012 Normele metodologice pentru achizitia publica centralizata, la nivel national, de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protectie. 20/12/2012
Managementul spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 975/2012 Organizarea structurii de management al calitatii serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua MS si a autoritatilor administratiei publice locale. 05/10/2012
Raportare-Spital Ministerul Sanatatii Ordinul MS 858/2012 Modalitatii de transmitere si raportare a executiei bugetului de venituri si cheltuieli in vederea monitorizarii cheltuielilor spitalelor publice. 10/09/2012
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 359/2012 Criteriile de inregistrare si declarare a nou-nascutului. 09/04/2012
Cabinete medicale Guvernul Romaniei OG 124/1998 Organizarea si functionarea cabinetelor medicale. 01/01/2012
Medicamente Ministerul Sanatatii/CNAS Ordinul MS/CNAS 1518/890/2011 Formularul de raportare a consumului de medicamente. 08/11/2011
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1483/2011 Planul de actiune pentru asigurarea securitatii transfuzionale fata de riscul de transmitere posttransfuzionala a infectiei cu virusul West Nile la om. 07/11/2011
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1470/2011 Criteriile privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar. 11/10/2011
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1229/2011 Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale si a modelului fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale. 05/08/2011
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1232/2011 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatea neonatologie. 02/08/2011
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 1144/2011 Normele metodologice de organizare si functionare a centrelor de sanatate multifunctionale. 15/07/2011
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1014/2011 Infiintarea si functionarea Registrului national de diabet zaharat 14/06/2011
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordinul MS 834/2011 Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unitatilor si subunitatilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu functii de conducere, precum si functiile care beneficiaza de un numar de clase suplimentare fata de salariul de baza. 03/06/2011
Planul national de paturi Guvernul Romaniei HG 151/2011-abrogat Planul national de paturi pentru perioada 2011-2013 03/03/2011
Asistenta medicala de urgenta Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1706/2007 Conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor. 17/02/2011
Asistenta medicala de urgenta Ministerul Sanatatii Ordinul MS 2021/2008 Normele de aplicare a prevederilor titlului IV 16/02/2011
Medicamente Ministerul Sanatatii Ordinul MS 312/2009 Reglementarile privind autorizarea de fabricatie/import a producatorilor si importatorilor de medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigatie clinica, si acordarea certificatului de buna practica de fabricatie in cazul fabricantilor de medicamente 21/01/2011
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1529/2010 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatea anestezie si terapie intensiva. 23/12/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1454/2010 Ghidul de practica medicala pentru specialitatea geriatrie si gerontologie. 30/11/2010
Clasificarea spitalelor Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1408/2010 Criteriile de clasificare a spitalelor in functie de competenta. 17/11/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1393/2010 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatile radiologie-imagistica medicala si medicina nucleara. 08/11/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1391/2010 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatea medicină interna. 08/11/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1390/2010 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatea cardiologie. 08/11/2010
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1224/2010 Normativele de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca. 23/10/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1220/2010 Ghidul de practica medicala pentru specialitatea medicina muncii. 05/10/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1217/2010 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatea anatomie patologica. 05/10/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1323/2010 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatea urologie. 05/10/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1222/2010 Ghidul de practica medicala pentru specialitatea recuperare, medicina fizica si balneologie. 05/10/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1219/2010 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatea chirurgie cardiaca. 05/10/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1216/2010 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatea gastroenterologie. 05/10/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1322/2010 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatea reumatologie. 05/10/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1221/2010 Ghidul de practica medicala pentru specialitatea oncologie medicala. 05/10/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1218/2010 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatea dermatovenerologie. 05/10/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1324/2010 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatea endocrinologie. 05/10/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1283/2010 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatile psihiatrie si psihiatrie pediatrica 05/10/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1223/2010 Ghiduri de practica medicala pentru specialitatea neurologie. 05/10/2010
Asistenta medicala de urgenta Ministerul Sanatatii/Ministerul Administratiei si Internelor Ordinul MS/MAI 1168/203/2010 Structura-cadru a Planului rosu de interventie. 15/09/2010
Dispozitive medicale Ministerul Sanatatii Ordin MS 1163/2010 Lista cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene armonizate ale caror prevederi se refera la dispozitive medicale. 08/09/2010
Managementul spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1113/2010 Stabilirea cursurilor de management sau management sanitar agreate de MS pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica al spitalului public. 19/08/2010
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii Odinul MS 1297/2010 Modul si conditiile de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, valorificare sau, dupa caz, de casare ori distrugere a materialelor consumabile de utilitate medicala, a materialelor de natura obiectelor de inventar medicale, a medicamentelor şi aparaturii medicale intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului. 10/08/2010
Acreditarea spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 972/2010 Procedurile, standardele şi metodologia de acreditare a spitalelor. 07/07/2010
Resurse Umane Guvernul Romaniei HG 497/2010 Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar. 23/06/2010
Managementul spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 910/2010 Protocolului de predare-preluare intre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si autoritatile administratiei publice locale si Primaria Municipiului Bucuresti in vederea transferului managementului asistentei medicale al unitatilor sanitare publice. 11/06/2010
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordinul MS 546/2010 Regulamentul privind acordarea sporurilor la salariile de baza, in conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. 04/06/2010
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordinul MS 547/2010 Regulamentul privind acordarea sporurilor la salariile de baza, in conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. 04/06/2010
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1500/2009 Regulamentul de organizare si functionare a sectiilor si compartimentelor de anestezie si terapie intensiva din unitatile sanitare. 05/05/2010
Asistenta medicala ambulatorie Ministerul Sanatatii/CNAS Ordinul MS/CNAS 44/2010 Masuri de eficientizare a activitatii la nivelul asistentei medicale ambulatorii in vederea cresterii calitatii actului medical in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. 26/02/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 75/2010 Reguli de buna practica farmaceutica. 10/02/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1059/2009 Ghiduri de practica medicala. 09/02/2010
Ghiduri clinice Ministerul Sanatatii Ordin MS 1524/2009 Ghiduri clinice pentru obstetrica-ginecologie. 09/02/2010
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 52/2010 Transportul pacientilor care nu se afla in stare critica efectuat de catre serviciile publice de ambulanta. 01/02/2010
Asistenta medicala de urgenta Ministerul Sanatatii Ordinul MS 905/2009 Dispeceratul unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigura de catre unitatile sanitare publice pentru internarea pacientilor proveniti din unitatile de primire a urgenţelor (UPU) sau compartimentele de primire a urgentelor (CPU) 14/01/2010
Resurse Umane Ministerul Sanatatii OUG 115/2004 Salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar. 01/01/2010
Asistenta medicala de urgenta Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1519/2009 Normele metodologice de autorizare a furnizorilor privati de servicii de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti. 08/12/2009
Managementul spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 320/2007 Contractul de administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public. 20/10/2009
Servicii de dializa Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1718/2004 Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de dializa publice si private. 02/10/2009
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordinul MS 719/2009 Organizarea unei linii de garda in specialitatea epidemiologie la institutele de sanatate publica. 19/06/2009
Asistenta medicala de urgenta Ministerul Sanatatii Ordinul MS 48/2009 Protocolul national de triaj al pacientilor din structurile pentru primirea urgentelor. 04/02/2009
Medicamente Ministerul Sanatatii Ordinul 1964/2008 Normele privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman. 19/12/2008
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1365/2008 Organizarea serviciului de paza si a regimului de acces in unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua MS. 15/08/2008
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1501/2006 Criteriile pe baza carora se stabilesc salariile de baza pentru functiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice. 28/03/2008
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii Norme-Functionarea lab an med Norma privind functiionarea laboratoarelor de analize medicale . 06/03/2008
Asistenta medicala ambulatorie Ministerul Sanatatii Ordinul MS 39/2008 Reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului. 25/01/2008
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 2027/2007 Activitatea de inregistrare pe baze populationale a datelor bolnavilor de cancer si infiintarea registrelor regionale de cancer. 03/12/2007
Clasificarea spitalelor Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1764/2006 Criteriile de clasificare a spitalelor de urgenta locale, judetene si regionale din punctul de vedere al competentelor, resurselor materiale si umane si al capacitatii lor de a asigura asistenta medicala de urgenta si ingrijirile medicale definitive pacientilor aflati in stare critica. 26/01/2007
Asistenta medicala ambulatorie Ministerul Sanatatii Ordin MS 153/2003 Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale. 24/01/2007
Medici de famile Ministerul Sanatatii Ordin MS 1322/2006 Normele de stabilire a criteriilor si metodologiei de preluare a activitatii unui praxis existent. 16/11/2006
Managementul spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 919/2006 Normele metodologice de inregistrare, stocare, prelucrare si transmitere a informatiilor legate de activitatea spitalului. 21/09/2006
Asistenta medicala de urgenta Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1091/2006 Transfer interclinic al pacientului critic. 13/09/2006
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 916/2006 Normele de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare. 06/09/2006
Autorizarea, functionarea spitalului Ministerul Sanatatii Ordinul MS 375/2006 Infiintarea, organizarea si functionarea centrelor de sanatate mintala. 02/05/2006
Raportare-Spital Ministerul Sanatatii Ordinul MS 1100/2005 Decontul de cheltuieli ce se elibereaza pacientului pentru serviciile medicale primite. 09/12/2005
Asistenta medicala ambulatorie Guvernul Romaniei HG 884/2004 Concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale. 24/10/2005
Resurse Umane Ministerul Sanatatii Ordin MS 568/2004 Ghidul privind continutul tematic al modulelor de pregatire a personalului care participa la cursurile de instruire profesionala privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena. 26/05/2004
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 240/2004 Standardele minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii si a baremului minimal de dotare a acestora. 10/05/2004
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 1163/2003 Definitiile de caz utilizate in sistemul national de supraveghere si control al bolilor transmisibile 26/01/2004
Alte Ministerul Sanatatii Ordin MS 427/2002 Componenta trusei sanitare si a baremului de materiale, ce intra in dotarea posturilor de prim ajutor fara cadre medicale. 22/07/2002
Raportare-Spital Ministerul Sanatatii Ordin MS 635/2001 Completarea MS 457/2001 privind reglementarea denumirii si codificarii structurilor organizatorice (sectii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unitatilor sanitare din Romania. 20/09/2001
Raportare-Spital Ministerul Sanatatii Ordin MS 457/2001 Reglementarea denumirii si codificarii structurilor organizatorice (sectii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unitatilor sanitare din Romania. 04/09/2001
Asistenta medicala de urgenta Guvernul Romaniei HG 1186/2000 Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguratii beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare. 05/12/2000
Asistenta medicala ambulatorie Guvernul Romaniei OUG 83/2000 Organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical. 27/06/2000
Rezultatul cautarii: 531